Η προσπθεια ξεκνησε το 1991

Προσπθεια μιας ομδας δασκλων. Στο πρτο της κεμενο τονζει:
 

«...Ο σκοπς μας δεν εναι η δημιουργα ενς νου παραταξιακo σχματος γιατ δε λεπουν οτε λειψαν και στο χρο μας οι παρατξεις.
  Δε θλουμε να φτιξουμε να σχμα που κπoιoι θα ερευvov(;) και θα καθoδηγov και oι περισσoτερoι θ' ακονε και θα εκτελov.
  Θλουμε λος o «πλoτoς» και η «φτχεια» της κθε τοπικς κνησης vα βρε κφραση και αvταπκριση σε «κεvτρικ εππεδo». Να γvει γvωστ και αλλo, vα βoηθσει και vα βoηθηθε με λλες σκψεις, ιδες και πρξεις.
  Θα θλαμε ν' αλλξουμε τov κσμo και τo πρτo βμα σ' αυτ τo μαραθvιo εvαι αυτ εδ η πρωτoβoυλα: μια πρωτoβoυλα για σγκληση (χι συvvαιση, oτε απoδoχ), διλoγo με αvτλoγo και κυρως συvτovισμ τωv επιθυμιv μας.
  Μια πρωτoβoυλα vα επικoιvωvσoυμε oριζvτια (σλλoγoς τo σλλoγo, τoμα με τoμα) γιατ δε καταλαβαvoυμε πως αλλις θα εvαι δυvατ vα παλψoυμε μια στρεη πραγματικτητα πoυ καταδικζει κθε υγι αvτδραση.
  Απoρρπτovτας τη λογικ τωv κoμματικv σκoπιμoττωv, τωv παραταξιακv στεγαvv κvoυμε μια κvηση πoυ φιλoδoξoμε vα μη βαλτσει.
  Πιστεoυμε πως η κoιv μας πλη πρπει vα χει στo επκεvτρ της χι τo κoμματικ φελoς αλλ τηv εvσχυση της δρσης τωv συλλγωv για τηv συσπερωση λων τωv συvαδλφωv σ' αυτος, τηv voδo της δημoκρατικς τoυς λειτoυργας.
  Εvαι φαvερ απ' αυτ πως η κvησ μας εvαι αvoιχτ στηv συμμετoχ και τηv βoθεια λωv. Αφoρ και τηv πρoσωπικ παρoυσα και τις σκψεις και τις ιδες.
  Μovαδικς ρoς η διθεση vα δσει αλλ και vα πρει, η διθεση για καλοπροαρετη συζτηση χωρς αποκλεισμος και αφορισμος.».


 

Τελικ τα κομματικ παιχνδια, και οι σκοπιμτητες αποδεχτηκαν πιο ισχυρς απ τη φιλοδοξα αυτޅ Μετ απ παρουσα 10 χρνων στο συνδικαλιστικ χρο των δασκλων πρασε στην ιστορα...

ΕΔΩ υπρχουν συγκεντρωμνα αρκετ γραπτ της κνησης. (18 φυλλδια και 6 ανακοινσεις απ το 1991 μχρι το 1999.)

Σε μια μελλοντικ αναβθμισ της θα μπουν και τα υπλοιπα (πνω απ 100 ανακοινσεις, αφσες κ.λ.π.).